skip to Main Content

אי ציות להוראות שוטר

אי ציות להוראות שוטר הינה עבירת תעבורה אשר גוררת עמה הזמנה לבית המשפט וכתב אישום ואינה ניתנת לפתרון בעזרת קנס בלבד.


עורך דין איתמר צור מייצג בכל בתי המשפט בעבירות תעבורה ופליליות חמורות, ויסביר כעת מעט על העבירה וכיצד ניתן לצאת ממנה בשלום.


בגלל העובדה שהעבירה נתפסת כפגיעה בסדר הציבורי וזלזול באכיפת החוק, ניתן להיענש בפסילות ארוכות מנהיגה, וקנסות.


מנגד, שימו לב כי אין לעבירה זו עונשי מינימום, ואף לא ניתן להטיל פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה לאחר שאדם נחשד בביצוע העבירה (בניגוד למשל לעבירת נהיגה בשכרות).


הנתון הזה חשוב להתמודדות עם מקרה בו נחשדת בביצוע העבירה של אי ציות לשוטר, כאשר ייצוג משפטי מקצועי יכול להוביל לזיכוי, או הסבר סביר לאי הציות שיביא לעונשים מינימליים.


עבירת אי ציות להוראות שוטר נמצאת בסעיף 23 (א) לתקנות התעבורהעבירת אי ציות להוראות שוטר נמצאת בסעיף 23 (א) לתקנות התעבורה ואומרת כי:


עובר דרך חייב לציית להוראות שניתנו על ידי שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או כל אדם הנמצא בתפקיד רשמי מטעם משטרת ישראל. כמו כן, חובת הציות תקפה גם במקרים בהם ההוראה ניתנה על ידי שוטרים צבאיים במדים, פקחים עירוניים במדים, או לחלופין, עובדי רשויות מקומיות שקיבלו הסמכה מידי מפקד המחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, עובדי מע"צ (החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ) או עובדי חברת נתיבי איילון, וזאת במידה והם הוסמכו לכך (במסגרת הכשרה מתאימה) על ידי מפקד המחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל.


זאת אומרת – יש לציית לכל הוראה של שוטרים או מי שהוסמך לכך על ידי נציגי המשטרה לעניין מסוים.


בנוסף שימו לב כי יש לציית להוראת שוטר גם אם היא נוגדת תמרור דרך.


 

כל אי ציות להוראות שוטר במדים יוביל לכתב אישום ומשפט בבית המשפט לתעבורה, על כן מומלץ להגיע מיוצגים על ידי עורך דין תעבורה מיומן ומקצועי, אשר ימצא בחומר הראיות בתיק סתירות, ובעיות ויעלה טענות הגנה לנסיבות ביצוע העבירה.


 

אי ציות להוראות שוטר במדים - איתמר צור עורך דין תעבורה


 

מה הן טענות הגנה אפשריות?


 

הוכחה לכך שהוראת השוטר לא הייתה ברורה (לדוגמה הוכחה כי השוטר לא הפעיל כריזה למרות שאמר שעשה כך, ולכן הנהג כלל לא שמע את ההוראה)


אפשרות נוספת היא הוכחה לכך כי הייתה מניעה אובייקטיבית לביצוע ההוראה כמו סכנה אמיתית לשלום הנוסעים שהשוטר לא ראה, והוראת השוטר יכלה להוביל לתאונת דרכים.


במקרה בו יש חשד לכך כי נהג לא ציית להוראת שוטר חשוב להסביר עוד במקום כי הוראת השוטר לא הייתה ברורה כלל וכי הנהג לא הבין את מה שהשוטר סימן לו.


במידה בה נעצרתם לחקירה בגין אי ציות להוראת שוטר חשוב מאד להיוועץ בעורך דין על מנת למסור גרסה אמינה ואיכותית אשר ייתכן ותמנע כתב אישום בהמשך.


אם קיבלתם זימון לדין בגלל ביצוע עבירה זו, כדאי להיות מיוצגים על ידי עורך דין מיומן על מנת למנוע הרשעה בעבירה, עונשי פסילה ארוכים וקנסות, או להגיע להסדר מקל על מנת לקבל את העונש המינימלי האפשרי.


פנו כעת לייעוץ משפטי איכותי ללא התחייבות לעורך דין איתמר צור - 050-7246247