skip to Main Content

סגירת תיק פלילי - כל מה שחשוב לדעת

בכל מקרה שבו נפתחת חקירה נגד חשוד, נפתח לו תיק במשטרה. לאחר סיום החקירה ובחינת הראיות, התביעה מחליטה אם יש די ראיות להעמדה לדין פלילי ומתוקף כך להגיש כתב אישום נגד החשוד. מהצד השני, התביעה יכולה להחליט כי הנאשם חף מפשע או שאין מספיק ראיות על מנת להעמיד אותו למשפט פלילי. בשלב זה, המשטרה מחליטה על סגירת תיק פלילי נגד החשוד.

סיבות לבקשת סגירת תיק פלילי


למרות זאת, גם אם המשטרה מחליטה לסגור את תיק החקירה נגד החשוד (מלבד במצבי "חוסר אשמה", כפי שיוסבר בהמשך), התיק ממשיך להופיע במרשם המשטרתי ולהטיל כתם בחיי אדם. לכן, יפעל האדם בשביל סגירת תיק פלילי. הסיבות לכך יכולות להיות רבות:

קבלה למקומות עבודה- קיום רישום אודות תיק פלילי סגור, עלול להפריע לכל אדם להתקבל למקומות עבודה שונים, כמו מוסדות ביטחוניים וכן מדובר ברישום שניתן להעביר למשטרה, לשב"כ ולגורמים נוספים.

רישיון לנשק- אדם שלחובתו קיים רישום פלילי לא יכול להוציא רישיון נשק אם ירצה בכך.

שם טוב- עצם הרישום במשטרה פוגע בשמו הטוב וביחס החברה אליו. חשוב לציין, כי תיק משטרה סגור בעבירה מסוג עוון, יימחק באופן אוטומטי לאחר 7 שנים, אך בעבירות מסוג פשע אין מחיקה אוטומטית. ניתן להגיש בקשה לביטולו בחלוף 7 שנים.

בקשה לסגירת תיק פלילי: משמעות


סגירת תיק פלילי חיוני לכל אדם שרוצה להמשיך במהלך התקין של חייו ובמיוחד לאזרח נורמטיבי שמעד באופן חד פעמי. משמעות סגירת התיק פלילי היא כי החקירה בתיק הסתיימה. בכל מקרה שבו לא מוגש כתב אישום, והתיק נסגר במשטרה אך בעילת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, נותר כתם על שם החשוד, שכן התיק לא נמחק מרישומי המשטרה. רק תיק שנסגר בשל "חוסר אשמה", יימחק מרישומי המשטרה. לכן, סגירת תיק פלילי אפשרי במקרים המתאימים, וחשוב לפעול מהר לסגירת התיק כדי שהכתם שדבר בכם, יוסר.

בשלב זה, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי ולהתייעץ עימו כיצד לפעול. עורך הדין יבדוק האם ניתן לפנות לתביעה בבקשה לסגירת התיק בשל חוסר אשמה פלילית. יש לציין כי הבקשה לשינוי התיק צריכה להיות מנומקת, ולכלול פירוט מדוע היה מקום לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה ולא בשל חוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור. אם אכן עילת הסגירה תשונה כמבוקש, התיק הסגור יימחק.

שינוי עילת סגירת התיק


סגירת תיק פלילי מתבצעת בשל שלוש סיבות מרכזיות: חוסר ראיות, חוסר ענין לציבור או חוסר אשמה. אופן הרישום של כל עילת סגירה במרשם הפלילי שונה, ובהתאמה גם ההשלכות שיש לרישום הפלילי על חייו ועתידו של אדם.

  • סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות- כאשר אין מספיק ראיות כדי להעמיד את החשוד לדין, לא יוגש נגדו כתב אישום.

  • סגירת תיק מחוסר ענין לציבור- התיק ייסגר כאשר נסיבות העניין לא מצדיקות העמדה לדין. לרוב מדובר בעבירות קלות במיוחד. מבין השיקולים שיובאו בחשבון ניתן למנות את נסיבות ביצוע העבירה, חומרת העבירה, הנזק שנגרם לקורבן, הנסיבות האישיות של מבצע העבירה והמדיניות השיפוטית המקובלת.

  •  סגירת תיק מחוסר אשמה - תיקים לא רבים נסגרים בעילה זו. מדובר במקרים שבהם לאחר הגשת התלונה ופתיחת התיק במשטרה, מתברר כי לא התבצעה עבירה או כי העבירה לא התבצעה ע"י החשוד או שאין אפילו בדל של ראיה כנגד החשוד. המבחן המרכזי לחוסר אשמה בהקשר זה הוא היעדר של ספק סביר ביחס לחפות החשוד.


בניגוד לשתי עילות סגירת תיק פלילי האחרות, התיק הסגור יימחק מהרישום המשטרתי.יצוין, כי גם תיקים פתוחים ותיקי מב"ד (ממתין לבירור דין) מופיעים ברישום המשטרתי. ניתן להגיש בקשה לסגירת תיק פלילי בעילה של "חוסר אשמה" כדי למחוק את הרישום.

מסלול נוסף


מלבד האפשרות של הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי, ישנו מסלול נוסף שמאפשר לבטל תיק במשטרה. תהליך מחיקת רישום משטרתי אפשרי ע"י הגשת בקשה למטה הארצי של המשטרה בחלוף תקופה מסוימת.

במקרה זה, השיקולים שמובאים בחשבון בעניין זה הם בין היתר: מהות העבירות, חומרתן ונסיבות ביצוען, הזמן שחלף מהאירוע שנחקר, הרישומים העומדים לחובת המבקש.

יש לציין, כי ככל שיש למבקש תיקי משטרה סגורים רבים יותר, יהיה קשה יותר לבטל את הרישומים המשטרתיים. נושא זה מוסדר בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט -2009. כאשר מדובר ברישום חדש יחסית, הדרך המומלצת היא לפעול לשינוי עילת סגירת תיק פלילי, ואילו כאשר מדובר ברישום יותר, מקובל להגיש בקשה למחיקת הרישום.

אחרי כמה זמן ניתן לבקש סגירת תיק פלילי?


השאלה תוך כמה זמן סוגרים חקירה במשטרה היא שאלה מקובלת שמטרידה רבים שיש להם תיק שמופיע במרשם המשטרתי.

בגיר רשאי לפנות בבקשה למחיקת הרישום אם עברו 10 שנים מיום האירוע כאשר מדובר בעבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש בגינה הוא מעל ל-3 שנות מאסר) או לאחר 7 שנים אם מדובר בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש בגינה הוא בין 3 חודשים ל-3 שנים).

קטין רשאי לפנות בבקשה למחיקת הרישום המשטרתי אם עברו 7 שנים מיום האירוע כאשר מדובר בעבירה מסוג פשע או בחלוף 5 שנים כאשר מדובר בעבירה מסוג עוון.

סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה


הסדר מותנה הוא, למעשה, עילה נוספת לתהליך סגירת התיק, שיכולה לאפשר לאדם לחזור לשגרה יחסית במהרה וללא נזקים כבדים. זוהי אפשרות חדשה יחסית שקיימת משנת 2013 בעקבות תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין הפלילי. לתביעה יש סמכות לסגור תיקים פליליים בהסדר מותנה. כלומר: חשודים שיש נגדם ראיות מספיקות כדי להעמידם לדין, לא יועמדו לדין, וחלף כך הם יודו בביצוע העבירה ויתחייבו להימנע מביצוע עבירות בעתיד ובנוסף או במקום - הם ישלמו פיצוי. הליך זה מהווה חלופה להליכים שאמורים להתבצע בבתי המשפט, במסגרתם הנאשמים מודים בעבירות המיוחסות להם, ומנגד המדינה מתחייבת שלא לפתוח תיק פלילי נגדם.

אפשרות סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה לא מתאימה לכל מקרה, אלא למקרי עבירות קלות יחסית (למשל: הסגת גבול, הטרדה טלפונית וכד') או כשהעבירות בוצעו בנסיבות מקלות. ניתן לסגור תיק בהסדר מותנה בעבירות מסוג חטא ועוון בעבירות מסוג פשע ניתן לסגור את התיק בהסדר מותנה רק בעבירות מסוימות. על החשוד לדעת, כי אם לא יעמוד בתנאי ההסדר, ייתכן שיוגש נגדו כתב אישום.

פנייה לעו"ד פלילי 


כפי שראינו, משמעות סגירת תיק חקירה היא שתיק יכול להיסגר מבלי שיוגש כנגד החשוד כתב אישום. מבין שלוש עילות הסגירה העיקריות: חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות וחוסר אשמה, עילת סגירת תיק פלילי מסוג חוסר אשמה היא העילה הטובה ביותר, שכן תיק שנמחק בשל עילה זו לא ישאיר רישום משטרתי שעלול להשפיע על עתידו האישי והמקצועי של האדם.

סגירת תיק אינה עניין של מה בכך, והשאלה אם התיק ייסגר או לא תלויה לא אחת בטיב הבקשה המוגשת ובהתנהלות נבונה מתחילת האירוע. על כן, מיד עם העלאת החשדות נגדכם, מומלץ לפנות לעו"ד פלילי ולהתייעץ עימו בנושא. עורך דין פלילי מנוסה ומיומן יוכל לסיים עבורכם את הפרשה, במקרים המתאימים, בסגירת התיק הפלילי.

חשוב להבהיר, כי יש תיקים שיסתיימו בהרשעה פלילית ולא ייסגרו. לכן חשוב מאוד לפעול בהקדם מיד עם החשד למעורבות באירוע, ולהתייעץ עם עו"ד פלילי בקי בנושא שיידע לכוון אתכם כבר בשלב שלפני החקירה במשטרה. התנהלות אחראית וחכמה בחקירה עשויה לסייע לכם בהמשך.

עו"ד איתמר צור בעל ניסיון רב במשפט פלילי ובסגירת תיקים פליליים, מוזמנים לפנות.