skip to Main Content

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל - מה התהליך?

לפניכם מדריך מקיף אודות ההליכים הכרוכים בהסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל. כיום ישנם זוגות רבים שמורכבים מאזרח ישראלי ומבן זוג זר, והליכי הסדרת המעמד מול משרד הפנים הם מורכבים. מאיפה מתחילים ומדוע חשוב לקבל ייעוץ משפטי בנושא?

הסדר מעמד לבן זוג זר


הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל אפשרית מכח מספר חוקים/טעמים. כך למשל, חוק הכניסה לישראל מתייחס באופן מפורש לאשרות שהייה והעסקה של עובדים זרים. הסדרת מעמד מכח חוק האזרחות, כרוכה בדרישה שאדם בגיר שאינו אזרח ישראלי, יימצא בישראל בשלוש השנים שקדמו ליום שבו הגיש את הבקשה, כמו כן, ישנה אפשרות לקבל מעמד מטעמים הומניטריים - הסדרת מעמד מטעמים הומניטריים, רלוונטית כאשר המבקש לא עומד בקריטריונים אחרים להסדרת מעמד, כגון: חוק הכניסה לישראל או חוק האזרחות. הסדרת מעמד מטעמים הומניטריים תעשה לפנים משורת הדין.

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל מכח נישואין או זוגיות היא אפשרות נוספת ושכיחה עבור זר שרוצה להסדיר את מעמדו בישראל, בה נתמקד במאמר זה. בני זוג נשואים, שאחד מהם הוא אזרח ישראלי והשני אזרח זר צריכים להגיש בקשה להסדרת מעמד, שכן נישואין לאזרח ישראלי לא מקנים באופן אוטומטי לבן הזוג הזר מעמד בישראל. יש לעבור הליך מדורג שנשמך מספר שנים עד לקבלת מעמד קבע בישראל.

ההליכים להסרת מעמד מתבצעים מול משרד הפנים בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים מכח סעיף 7 לחוק האזרחות. נוהל זה חל גם על ידועים בציבור שמנהלים חיים משותפים, וכלשון הנוהל: "לרבות מאותו מין".

הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל


ע"פ לשון הנוהל של רשות האוכלוסין וההגירה, זכותו של אזרח ישראלי לחיי משפחה אינה מוחלטת ובן הזוג הזר לא זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלי מכח נישואיו לאזרח ישראלי. עם זאת, כדי לאפשר לבני הזוג לקיים תא משפחית בישראל, ניתן להגיש בקשה לביצוע הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל, בכפוף להוראות הנוהל. הנוהל מפרט תנאים והליכים רבים שיש לעמוד בהם כדי לקבל מעמד בישראל. בהתחשב בכך שמדובר בהליך בירוקרטי סבוך, מומלץ לקבל ליווי משפטי של עו"ד הסדרת מעמד, שיש לו ניסיון וידע בדיני הגירה.

בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי


בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, את הבקשה לביצוע הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל יש להגיש בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים, בסניף הקרוב למקום המגורים. במקרה שבן הזוג הזר נמצא בחו"ל ובן הזוג הישראלי בארץ, עליו להגיש בקשה מראש לפני הכניסה לישראל. במקרה שבו שני בני הזוג שוהים בחו"ל, יש להגיש בקשה לפני ההגעה לישראל בנציגות ישראל בחו"ל.

במהלך בדיקת הבקשה לקבלת מעמד, יינתן לבן הזוג הזר רישיון שהיה וכן אשרת עבודה מסוג ב/1 שתקפה למשך חצי שנה. ניתן להאריך את אשרת העבודה עד לסיום הבדיקה של משרד הפנים. יצוין, כי בפועל האשרה לא תמיד ניתנת באופן מיידי, וההחלטה אם לתת אותה או לא תלויה בשלמות המסמכים שהוגשו ובהחלטת הגורמים האחראים ברשות האוכלוסין. אם יוחלט לאשר את הבקשה, בהתאם לנוהל ובהעדר מניעה, ניתן יהיה להתחיל בהליך המדורג שבמסגרתו יינתן למבקש רישיון לישיבה ארעי א/5 לתקופה של שנה - למשך 4 שנים במצטבר, ובסיומן בהעדר מניעה כלשהי, תתאפשר התאזרחות.

במהלך ההליך המדורג ייערך לבני הזוג ראיון, וכן יבוצעו בדיקות שמטרתן לבדוק את כנות הקשר, קיומם של חיים משותפים, מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעה לקבלת הבקשה מבחינה ביטחונית או פלילית. חשוב לציין, כי במהלך הטיפול בבקשה, בכל שלב שהוא, פקידי רשות האוכלוסין רשאים לבטל כל אשרה שניתנה אם הם מצאו כי לא נמסר מידע מלא כנדרש או שבני הזוג לא עמדו בתנאים שנקבעו.

הסתייגויות במסגרת הבקשה למעמד


זר שקיבל מעמד בישראל - אזרחות ישראלית או תושבות קבע במרמה, או שמעמדו בוטל, לא זכאי לקבל אזרחות ישראלית מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, בסיומו של ההליך המדורג, אלא לכל היותר יוכל לקבל רישיון לישיבת קבע בישראל.

כמו כן, אם מעמדו של מגיש הבקשה מוטל בספק ועניינו צפוי לעבור לוועדה לביטול מעמד, תידחה הבקשה על הסף ולא תטופל עד לבירור עניין המעמד.

בקשה להסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל


טרם הגשת הבקשה, חשוב לוודא ולהכין את הנדרש:

  • חובת נוכחות - אם שני בני הזוג בישראל, חלה חובת נוכחות אישית של שניהם. אם בן הזוג הזר נמצא בחו"ל, חלה חובת נוכחות של בן הזוג הישראלי בלשכת משרד הפנים. אם שני בני הזוג נמצאים בחו"ל, ישנה חובת נוכחות של שניהם בנציגות ישראל במקום שהותם.

  • מסמכי סף ומסמכים נוספים: טופס בקשה אש/6 ממולא וחתום, תעודת נישואין מקורית, מאומתת ומתורגמת, שתי תמונות של כל אחד מבני הזוג, תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, אם מדובר בקונסוליה בחו"ל - יש להגיש מסמך מזהה ישראלי. בנוסף, דרכון זר של בן הזוג בתוקף לשנתיים לפחות ומכתב הסבר חתום ע"י בני הזוג שמתאר את הקשר ביניהם, חייהם המשותפים, כיצד הכירו ומהו משך היכרותם.
    מסמכים נוספים שיש לצרף לבקשה הם: תעודת לידה מאומתת של בן הזוג הזר, אם בוצע שינוי שם של בן הזוג הזר - יש להציג תעודה ציבורית המעידה על כך, תעודה ציבורית המעידה על מצב אישי נוכחי וקודם של בן הזוג הזר, תעודת יושר ממדינת המוצא.

  • על בני הזוג להגיש תצהיר על אמיתות החומר שהגישו, ובמקרה שחל שינוי כלשהו בנסיבות, עליהם להודיע למשרד הפנים.

  • כמו כן על בני הזוג לספק הוכחות לכנות קשר ולקיום מרכז חיים וניהול משק בית משותף מהשנה האחרונה לפחות שקדמה לבקשה. ניתן לעשות זאת באמצעות תמונות משותפות, חוזה שכירות, חשבונות משותפים, מכתבים והמלצות לגבי היכרות בני הזוג מבני משפחה וחברים. יש לצרף כל מסמך אחר שיידרש ע"פ שיקול דעת משרד הפנים.


כאשר מדובר באזרחים מחבר העמים או ממדינות מזרח אירופה ישנה דרישה נוספת - הם יופנו על-ידי לשכת רשות האוכלוסין לקבלת חוות דעת מלשכת הקשר - נתיב. במקרים שבהם לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם, על שני בני הזוג להגיע ללשכה ולהגיש בקשה עבור הקטין. לבקשה יש לצרף תעודת לידה של הקטין מאומתת ומתורגמת, דרכון זר של הקטין בתוקף לשנתיים לפחות, עמדת הורהו הנוסף של הקטין. אם מדובר בקטינים מעל גיל 15, יש לצרף הוכחות להמצאות הקטינים בחזקת בן הזוג הזר לפחות שנתיים לפני הגשת הבקשה.

הליך הטיפול בבקשה להסדרת מעמד


מבחינה פרקטית, הליך הטיפול בבקשה להסדרת מעמד, מתבצע כך:

במעמד הגשת הבקשה מתבצעת פעולה של זיהוי המבקשים. עובדי רשות האוכלוסין וההגירה יפתחו תיק בקשה ממוחשב, אליו יקושרו פרטי הישראלי, הזר והקטין הנלווה (אם צורף לבקשה). יש לשלם אגרה עבור פתיחת התיק. עובדי הרשות יבצעו בדיקת רקע לבן הזוג הזר וכן לבן הזוג הישראלי. בדיקת הרקע של בן הזוג הזר תכלול, בין היתר, שהייה בלתי חוקית, הרחקה, סירוב כניסה במעברי הגבול ועוד. בדיקת הרקע לבן הזוג הישראלי תכלול בחינת מצבו האישי, בקשות קודמות למעמד עבור אזרח זר וכן וידוא כי הוא אכן אזרח ישראלי.

לאחר מכן, עובדי הרשות יערכו בדיקה ראשונית של הראיות שהציגו בני הזוג להוכחת מרכז חיים וכנות הקשר. בהמשך, תתבצע בדיקת היעדר מניעה פלילית וביטחונית. הבדיקה תתבצע לשני בני הזוג וכן לילדים מגיל 14. בשלב זה ולאחר שמסמכי הסף הומצאו במלואם, יינתן לבן הזוג הזר רישיון ישיבה מסוג ב/1 כללי למשך 6 חודשים. לאחר קליטת הבקשה, משרד הפנים יחליט אם הוא מאשר את הבקשה להסדרת מעמד או דוחה אותה. ייערך לבני הזוג ראיון וכן יבדקו כנות הקשר, קיומו של מרכז חיים משותף והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. אם הבקשה תתקבל, יינתן למבקש, כאמור, רישיון ישיבה ארעי מסוג א/5 למשך שנה ויחל התהליך המדורג עד לקבלת האזרחות.

חשוב לציין, כי לעתים מתעורר חשש בקרב עובדי הרשות באשר לכנות הקשר. במקרים אלו, הם רשאים להתנות את אישור הבקשה בתחילת הליך מדורג בהפקדת ערבות. אם הבקשה תדחה, בני הזוג יזומנו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ותנתן להם הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאת בן הזוג הזר מהארץ תוך 30 יום או תוך 14 יום אם הוא שוהה באופן בלתי חוקי. על הודעת סירוב ניתן להגיש ערר.

הגשת ערר על החלטת משרד הפנים


סירוב של משרד הפנים לקבל את הבקשה של בני הזוג הוא כואב ומתסכל. אבל, בעזרת ייצוג נכון של עורכי דין שמתמחים בדיני הגירה והסדרת מעמד, ניתן לפעול בדרכים חוקיות ולשנות את רוע הגזרה. למה הכוונה? טרם פנייה לבתי המשפט, יש למצות את ההליכים מול הרשות, ועל כן - ניתן להגיש ערר פנימי תוך 21 ימים בהתאם לנוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה. בערר הפנימי יש לשכנע את משרד הפנים, כי יש מקום לתת מעמד לבן הזוג הזר. ניתן ליישב סתירות שהתגלו ו/או להמציא מסמכים חסרים.

אם הערר הפנימי נדחה, ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים. במקרה שגם הוא נדחה, אפשר במקרים המתאימים להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים. במקרים חריגים, יהיה מקום לערער לבית המשפט העליון. יצוין, כי אם הזר נמצא בישראל, אפשר לקבל לעתים צו ביניים, כלומר: צו שמונע את גירושו טרם קבלת הכרעה רשמית בנוגע אליו.

עורך דין הסדרת מעמד


לכאורה, ניתן לחשוב שהגשת בקשה להסדרת מעמד בישראל היא הליך טכני פשוט שאפשר לבצע לבד ובסיומו לקבל את המעמד המיוחל. עם זאת, כפי שראינו מדובר בהליך בירוקרטי מורכב למדי, שכולל מילוי טפסים, הצגת מסמכים, ראיון ובדיקות שונות. להליך כזה מומלץ להיערך ולהתכונן מראש, בליווי עורך דין הסדרת מעמד. עורך הדין יסייע לכם, בין היתר, באיסוף המסמכים הנדרשים, בבדיקה כי הם נכונים ומדויקים ואף יסייע לכם להתכונן לראיון שבמסגרתו תישאלו ותחקרו על כנות הקשר הזוגי שלכם.

בפועל, בני זוג רבים נתקלים במכשולים כשהם מנסים להתנהל לבד בעניין זה מול משרד הפנים, ולעתים אף ההליך המדורג נפסק באמצע. ליווי של עו"ד יכול לסייע רבות בעניין זה, למנוע מצבים כאלו או לתקנם. במקרה של סירוב מצד משרד הפנים, עורך הדין יבחן את הדברים ויוכל להגיש עבורכם ערר, שתוצאתו יכולה להיות שונה ומשמעותית, למשל: המשך ההליך המדורג וביטול צו ההרחקה לבן הזוג הזר.

אם כן, ישנה חשיבות רבה לליווי וסיוע של עורך דין שמתמחה בדיני הגירה, מכיר היטב את החוק והפסיקה ומנוסה בהגשת עררים ובייצוג מול הרשויות. עו"ד איתמר צור בעל ניסיון של שנים רבות בהליכים מול משרד הפנים ובייצוג בבקשות להסדרת מעמד, והוא יוכל לסייע לכם בצורה אפקטיבית ומהירה - עד לקבלת מעמד של תושבות קבע ואזרחות.