skip to Main Content

התיישנות רישום פלילי

מהי התיישנות רישום פלילי וכיצד מוחקים אותו לגמרי?


הרישום הפלילי בעניינו של כל אדם ואזרח במדינת ישראל מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א -1981 - באותו חוק נמצאים גם הכללים להליך התיישנות רישום פלילי והליך מחיקת רישום פלילי באותו החוק מוסדרת גם רשימת הגופים שיכולים לקבל מידע בעניין רישום פלילי שלנו האזרחים, ומתי ובאיזה נסיבות הם יכולים לעשות כן.
שימו לב כי כיום, לא ניתן לבקש סתם כך את הרישום הפלילי שלכם, על ידי מעסיק פרטי אשר מעוניין לראות מה מצב ההרשעות שלכם, מכיוון כי זה בניגוד לחוק.

שימו לב- מעסיק שעושה כן עובר עבירה פלילית שדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל.

כך למשל וועדות קבלה של יישובים אינם יכולים לבקש ממכם למסור להם את הרישום הפלילי שלכם.
עורך דין פלילי איתמר צור מסביר על משמעות התייישנות רישום פלילי וכיצד ניתן לקדם את ההליך בצורה המיטבית.


 

התיישנות ומחיקת רישום פלילי - כל מה שצריך לדעתאיזה גופים רשאים לקבל מידע על רישום פלילי שלי בגישה ישירה?


על פי סעיף 10 (א) לחוק המרשם הפלילי, לגופי הביטחון ודומיהם קיימת גישה למאגר הרישום הפלילי
(1) המשטרה, בהתאם לפקודות המשטרה;
(2) שירות הביטחון הכללי, לפי כללים שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי;
(3) המשטרה הצבאית, לפי כללים שיקבע קצין המשטרה הצבאית הראשי;
(4) אגף המודיעין במטה הכללי של צבא ההגנה לישראל (להלן – אמ"ן), לפי כללים שיקבע ראש אמ"ן;
(5) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לפי כללים שיקבע ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
(6) אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, לפי כללים שיקבע הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
(7) המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים, לפי כללים שיקבע מנהל המחלקה לחקירת שוטרים;
(8) היחידה לחקירות פנים בצבא הגנה לישראל, לפי כללים שיקבע מפקד היחידה.

כמו כן, החוק מסדיר מתי גופים נוספים יהיו זכאים לקבל מידע פלילי אודותיכם לצורך הליך משפטי, או החלטה אם להעסיק אדם או לא (למשל מי שרוצה להיות מורה בבית ספר למשל מחויב למסור מידע בגין עבירות מין בהן הורשע, על פי החוק להגנה מפני עברייני מין)
גופים אלה יוכלו לקבל את המידע הפלילי אודותיכם, בכפוף לתקופת ההתיישנות והמחיקה.

החוק קובע אם כך אילו גופים יוכלו לקבל את הרישום הפלילי עד לתום תקופת ההתיישנות, ועד לתום תקופת המחיקה למשל, בתי משפט, וועדות חקירה, נציבות שירות המדינה, וועדות בכנסת ועוד, שיקבלו את המידע מהמשטרה.

משמעות התיישנות ומחיקת רישום פלילי:


רישום פלילי שהתיישן נסתר מעיני יותר גופים אשר גם הם לא יכולים לקבלו, וכאשר רישום פלילי נמחק, הוא הופך להיות מסווג ביותר וחשוף רק לכמות קטנה של גופים בישראל.

במילים אחרות, השאלה היא- לכמה זמן ואיזה גופים יוכלו לראות את העובדה שהייתה לי הרשעה פלילית. אז בעצם, האם רישום פלילי לא באמת "נמחק"?
התשובה בקצרה – כן, אבל כאשר הוא מתיישן ונמחק, אין גופים רבים שיכולים לראות את הרישום, גם אם יוכלו לקבל את טופס הרישום הפלילי של אותו אדם.
לאחר שהרישום מתיישן לא תעביר המשטרה מידע אודותיו לגופים רבים, אלא רק למספר מצומצם של גופי ביטחון ומשפט.

מתי מתיישן רישום פלילי?


התיישנות רישום פלילי מתייחסת להרשעות פליליות בבית משפט בלבד. הכוונה לתיקים פלילים אשר הוגשו בבית המשפט, ובהם אדם הורשע בהליך פלילי בין אם הודה, ובין אם ניהל את הגנתו והורשע בניגוד להודעתו.
לגבי תיקים שנחקרו ונסגרו במשטרה, מדובר על מחיקת רישום משטרתי שהינו הליך אחר.
.

מתי חלה התיישנות רישום פלילי על הרשעהמהי תקופת ההתיישנות של רישום פלילי:


מהו העונש שהוטל ? נאשם בגיר נאשם קטין

עד 1 שנת מאסר העונש+ 7 שנים אם לא הוטל מאסר- מתיישן מיד עם גזר הדין
אם הוטל מאסר עד שנה- 3 שנים מיום גזר הדין
עד 3 שנות מאסר העונש+ 7 שנים העונש+ 5 שנים
עד 5 שנות מאסר העונש+ 10 שנים העונש+ 7 שנים
מעל 5 שנות מאסר העונש+ 15 שנים העונש+ 10 שנים
עונש אחר שלא כולל מאסר (מאסר על תנאי, קנס, פסילה, התחייבות) העונש+ 7 שנים העונש+ 3 שנים
אי הרשעה מתיישן מיד עם גזר הדין מתיישן מיד עם גזר הדין

איך מחשבים תקופת ההתיישנות לרישום פלילי?


תקופת ההתיישנות מחושבת בצורה הבאה:
משך תקופת המאסר שהוטל+ התקופה הקבועה בחוק.
דוגמאות:

1. עונש מאסר שהוטל על בגיר למשך 3 שנים:
תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים+ 7 שנות התיישנות- 10 שנים סך הכל.

2. אי הרשעה שהושתה על בגיר:
מתיישנת מייד עם מתן גזר הדין, ולא חשופה לרוב הגורמים במדינה.

3. עונש של מאסר על תנאי שהושת על בגיר.
ההרשעה תתיישן 7 שנים לאחר גזר הדין

4. עונש של 3 שנות מאסר שהושתו על קטין:
ההרשעה תתיישן לאחר 8 שנים (שלוש שנות מאסר+ חמש שנות התיישנות)

מחיקת רישום פלילי


לאחר הגעת מועד ההתיישנות של הרישום הפלילי מתחילה ספירת התקופה עד למחיקת רישום פלילי.
כאמור, לאחר שמגיעה תקופה זו, נמחק הרישום הפלילי והמידע עליו אינו מועבר לרוב הגורמים אשר רשאים לקבל רישום פלילי של אדם, וגם לאלה שרשאים לקבל רישום פלילי שהתיישן אך לא נמחק.

לכן זכרו- תקופת המחיקה מתחילה מיום שהגיעה תום תקופת ההתיישנות.

תקופת המחיקה היא 10 שנים מיום התיישנות העבירה

האם יש מקרים בהם תקופת המחיקה של רישום פלילי קצרה יותר? ישנם מקרים חריגים בהם אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה קצרה מן הרגיל, ובניהן:

בעבירה שבוצעה על ידי קטין מתחת לגיל 14 – 5 שנים מיום פסק הדין .
בעבירה שבוצעה על ידי קטין בין גיל 14-16- 3 שנים מיום פסק הדין.
בעבירה שבגינה הוטל עונש של צו פיקוח שירות מבחן בלבד- 5 שנים מיום פסק הדין.
בעבירה שבגינה הוטל עונש של אי הרשעה ושעות לתועלת הציבור (של”צ)- 5 שנים מיום פסק הדין .

בעבירה שהוטל בה צו פיקוח על פי חוק הנוער- 5 שנים מיום פסק הדין

אז מה קורה כשרישום פלילי נמחק?


כפי שראיתם המשמעות של מחיקה היא שהרבה פחות גורמים יכולים לראות את הרישום שהיה בעניינכם ולא זכאים לקבלו.
זאת אומרת כי אם תגיעו אל גוף ציבורי אשר רשאי לקבל מידע פלילי על עבירות עד לתקופת המחיקה, באם הגעת לתקופה זו, ניתן להגיד כי אין לכם כל עבר פלילי, והוא לא יוכל לראותו.

המשמעות אם כן הוא שהמידע לא יועבר אלא לגורמים מועטים כגון המשטרה, הצבא, השב"כ, וועדות ציבוריות שונות כמו הוועדה למינוי שופטים.

המשמעות של מחיקה בפועל- למשל תוכלו להתקבל לעבוד בגופים ציבוריים אשר אליהם נדרש רישום פלילי נקי מהרשעות

מה ניתן לעשות כדי להקדים את הליך ההתיישנות רישום פלילי והמחיקה?


על מנת לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה יש לפנות בבקשה לחנינה מנשיא המדינה על מנת שיקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה. על מנת לעשות את המהלך בצורה מקצועית ונכונה יש לפנות לעורך דין פלילי מומחה במחיקת רישום פלילי ובבקשות לנשיא המדינה

ניתן להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה במטרה לקצר את תקופת הליך התיישנות רישום פלילי  ואת תקופת המחיקה. לשם כך, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מומחה במחיקת רישום פלילי ובבקשות חנינה לנשיא המדינה.

רוצה למחוק את הרישום פלילי? רוצה חנינה מנשיא המדינה?


משרד עורך דין פלילי איתמר צור, מקצועי בתחום ובעל ניסיון רב ומתמחה במחיקת רישום פלילי, קיצור תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה בפניות משפטיות לנשיא המדינה בבקשה לחנינה.

 

פנו לייעוץ ולייצוג משפטי מקצועי ואישי, עורך דין פלילי איתמר צור 050-7246247