skip to Main Content

סמי פיצוציות ומשמעותם

פקודת הסמים המסוכנים - מהו סם מסוכן - מה הם סמי פיצוציות


חומר נחשב לסם מסוכן בישראל על פי "פקודת הסמים המסוכנים". המחוקק בישראל מחליט אילו חומרים נחשבים לסם מסוכן והם מתווספים לפקודה לפי ההחלטות.
מרגע שחומר נחשב לסם מסוכן הרי והחזקתו אסורה בלא היתר מיוחד לכך (כמו למשל לרוקח היתר להחזיק סמים מסוימים בבית מרקחת.

פקודת הסמים המסוכנים מחולקת לחלק ראשון שבו התייחס המחוקק לסנקציות הפליליות שיוטלו על מי שמפר את הכתוב בפקודה -
החזקה לצריכה עצמית, החזקה שלא לצריכה עצמית, סחר בסמים, ייבוא סמים, ייצור סמים, גידול סמים ועוד, וחלק שני של רשימה של הסמים המסוכנים אשר אותן פעולות אסורות בהן.


עורך דין פלילי איתמר צור מספר על סמי הפיצוציות, התופעה, וההשלכות שלה על פקודת הסמים והחקיקה בעניין סמים מסוכנים.

מה הם סמי פיצוציות - עורך דין פליליסמי פיצוציות


סמי פיצוציות הם הכינוי לגוון חומרים אשר לאורך שנים לא היו רשומים בפקודת הסמים המסוכנים, ועל כן לא נאסרה הפצתם.
במרבית המקרים מדובר בחומרים כימיים אשר יוצרים תחושת "התמסטלות", ו"היי" למשתמש.
חומרים אלה נמכרו במשך תקופה בחנויות שונות מכיוון כי היו מצויים בתחום אפור ללא אכיפה נגדם בפקודת הסמים.

הנתון המעניין היה כי באותה תקופה הצליחו מייצרים להכין חומרים אשר מרכיביהם הכימיים דומים לחומרים אחרים אשר הינם אסורים לשימוש על פי פקודת הסמים, ואולם יש בהם שוני קטן, אשר מוציא אותם מלהיכלל בפקודה עצמה.

חומרים אלה הובילו לאותה תחושת אופוריה שאותה מחפשים המשתמשים, ונמכרו ללא הפרעה בפיצוציות.

כתוצאה מכך התרוצצו המחוקקים על מנת לזהות חומרים אלה, ולהוסיפם לפקודת הסמים, אך הדבר לוקח זמן כמובן.

הפופולריות שלהם מצד אחד והנזקים שהם גורמים מצד שני למשתמשים הובילו לחקיקה בשנת 2013 של חוק "המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים"

חוק זה בא לתת מענה לתקופה שבין כניסתו של חומר פסיכואקטיבי לשוק ועד להכרזתו של חומר כסם מסוכן לפי פקודת הסמים המסוכנים.
על פי החוק יכול מנכ"ל משרד הבריאות להכריז על חומר כי הוא "אסור בהפצה".
הכרזה זו הינה זמנית, עד להכנסתו לפקודת הסמים. מרגע ההכרזה, המשטרה יכולה לבצע פעולות אכיפה כנגד מי שמבצע פעולות בחומר זה.

נגזרות של חומרים - בעקבות התפשטות סמי הפיצוציות הוכנסה לפקודת הסמים המושג "נגזרת" והכוונה היא כי כל חומר שהוכרז כסם, ניתן לכתוב כי חומר זו "או נגזרותיו" יהווה סם מסוכן, וכך למנוע שימוש בטקטיקה של היצרנים אשר הובילה למניעת פעולות אכיפה נגד החומר אותו ייצרו מכיוון כי הוא שונה במקצת מהחומר אשר נכלל בפקודת הסמים.

כך למשל ראו את פקודת הסמים לעניין מתאמפטמין:

הודעה תש"ע 2010 הודעה תשע"ג 2013
3. מתאמפטאמין לרבות האיזומרים והנגזרות המבניות

מה עלי לעשות בתור בעל עסק?


שים לב כי מכירה או הפצה של כל חומר אשר אינך יודע אם הוא נכלל בוודאות בפקודת הסמים אינה מומלצת, מכיוון כי ברוב המקרים, ככל שמדובר בחומר פסיכואקטיבי כגון "נייס גאיי" ודומיו, או סמי פיצוציות אחרים- הסבירות הגבוהה כי היא כי הם או נגזרותיהם מצויים בפקודה.

משטרה הגיעה אלי בחשד להחזקה או שימוש בסמי פיצוציות מה עושים?

בחינה של חוקיות החיפוש, אי חוקיות החומר שאתם מחזיקים, והידיעה שלכם לגבי ההחזקה הינה קריטית.

על כן רצוי לפנות לייעוץ משפטי מקצועי בעניין עבירות סמים לעורך דין פלילי אשר מתמחה בתחום.

 

פנו לייעוץ אישי עורך דין פלילי איתמר צור- 050-7246247