skip to Main Content

שחרור מוקדם לחו"ל של אסירה זרה

במקרה זה ייצג עורך דין צור אסירה זרה, אשר במקרים רבים מתנגדת הפרקליטות לשחרורה המוקדם מכיוון כי בשל אי ידיעת השפה העברית, לא עברה בכלא הליכי שיקום. במקרה זה פעל עו"ד צור אל מול הפרקליטות והביא לשחרורה המוקדם תוך הבטחה כי תעזוב את הארץ תשוב אל משפחתה.

לפסק הדין המלא